hu
language
hu en it
Instagram
-
-
-
-
Szállítási díj
  felett ingyenes!

Visszaélés bejelentési eljárás Társaságunknál


Tájékoztatás a Társaságunk által alkalmazott visszaélés-bejelentési rendszer alkalmazásáról

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezései alapján Társaságunk visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

A visszaélés-bejelentési rendszer működtetésének a célja, hogy Társaságunk ezen keresztül fogadja visszaélések bejelentését, biztosítva a bejelentések bizalmasságát és a bejelentők védelmét.

Visszaélésről bejelentést elsősorban Társaságunk jelenlegi és volt munkavállalói, illetve szerződéses partnerei tehetnek, illetve egyéb személyek, akiket valamilyen formában Társaságunk foglalkoztat (pl. önkéntesek, gyakornokok). Bejelentés bármilyen jogszabály vagy a Társaságunk által megállapított magatartási szabály megsértése esetén tehető.

Bejelentés telefonon és emailben tehető a lent megadott elérhetőségeken. Név nélkül, anonim módon is tehető bejelentés, de Társaságunk nem köteles azok kivizsgálására.

A bejelentőnek nyilatkoznia kell, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

A jóhiszemű bejelentő nem sújtható hátrányos intézkedéssel a bejelentés miatt, így különösen nem szüntethető meg ezen okból a munkaviszonya, nem adható negatív teljesítményértékelés a részére, nem érheti kényszer, megfélemlítés, zaklatás. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a rosszhiszemű bejelentések jogi következményeket vonhatnak maguk után. A rosszhiszemű bejelentés személyiségi jogi jogsértést, károkozást, vagy akár bűncselekményt is megvalósíthat.

A bejelentést a Társaságunknál erre kijelölt személy fogadja, és dönt a kivizsgálás megindításáról. A bejelentő az emailben tett bejelentést követően 7 napon belül visszajelzést kap arról, hogy a bejelentését fogadtuk. Az ügy kivizsgálása esetén a Társaságunknál erre irányadó belső szabályzat rendelkezései szerint járunk el. A kivizsgálás együtt jár esetlegesen a bejelentő meghallgatásával, egyéb személyek megkeresésével és meghallgatásával, dokumentumok vizsgálatával, illetve szakértők bevonásával. A bejelentés alapján indult vizsgálat 30 napon belül, vagy indokolt esetben 3 hónapon belül zárul le. A bejelentő visszajelzést kap ezen határidőn belül a bejelentés eredményéről.
 
Bejelentés az alábbi elérhetőségeken tehető:
E-mail: zszebeni@abonett.hu
Valamint telefonon az alábbi telefonszámon munkaidőben (munkanapon 9.00-17.00 között):  +3653560020.

Bejelentés nemcsak Társaságunkhoz tehető, hanem ún. külső visszaélés-bejelentési csatornán keresztül is. Ebben az esetben nem Társaságunk vizsgálja ki az ügyet, hanem a vonatkozó hatóság. Jelenleg az alábbi szervek működtetnek visszaélés-bejelentési csatornákat:

• az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság,
• a Gazdasági Versenyhivatal,
• az Integritás Hatóság,
• a Közbeszerzési Hatóság,
• a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal,
• a Magyar Nemzeti Bank,
• a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
• a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
• az Országos Atomenergia Hivatal,
• a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága.
• Budapest Főváros Kormányhivatala,
• az egészségügyi államigazgatási szerv központi szerve,
• a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,
• a gyógyszerészeti államigazgatási szerv központi szerve,
• az országos hulladékgazdálkodási hatóság,
• a Magyar Államkincstár,
• az országos környezetvédelmi hatóság,
• a közlekedésért felelős miniszter,
• a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
• az Országos Rendőr-főkapitányság,
• az országos természetvédelmi hatóság.

Ezeknél a szerveknél jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. Az adott szerv azonban kizárólag a feladat- és hatáskörébe utalt ügyekben járhat el, egyéb esetekben a bejelentést a megfelelő szervhez köteles áttenni. Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerbe bejelentést bárki tehet az adott szerv által biztosított csatornákon keresztül. Az egyes szervek a honlapjukon tájékoztatást adnak a visszaélésbejelentés szabályairól.

Adatkezelési tájékoztató a visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatban:

Adatkezelő: Abonett Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2740 Abony, Füzesér dűlő 16.)
Az adatkezelés célja: a bejelentés kivizsgálása és a Bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése.
A kezelt adatok köre: a Bejelentő neve és elérhetősége, jogi személy nevében tett Bejelentés esetén a kapcsolattartó személy neve és elérhetősége, a Bejelentésben szereplő személyes adatok, a Bejelentés kivizsgálása során az Adatkezelővel közölt személyes adatok.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) c) pontja, azaz a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése.
Címzettek köre: A személyes adatokhoz ügyvezető, és a kivizsgáláshoz feltétlenül szükséges mértékben, a kivizsgálásba bevont személyek férnek hozzá.  
A Bejelentő személyes adatai csak a Bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult.
A Bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.
Adatok megőrzése:
Amennyiben a Bejelentésben szereplő adat nem szükséges a Bejelentés kivizsgálása és a Bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából, úgy azt a Társaság haladéktalanul törli.
A személyes adatokat a Társaság a Bejelentéssel érintett ügy lezárását (pl. a kivizsgálás megszüntetését vagy munkáltatói intézkedés alkalmazását) követő 5 évig őrzi meg az esetleg munkajogi vagy polgári jogi igények felmerülése miatt, illetve a Bejelentéssel összefüggésben indult jogi eljárások jogerős lezárásig, ezt meghaladóan a magyar vagy uniós jogszabály által megkövetelt ideig kezeli a Társaság az adatokat.
Az érintettnek joga van, meghatározott jogszabályi feltételek fennállása esetén:
a) tájékoztatást kapni arról, hogy folyamatban van-e a személyes adatainak kezelése, és  ha igen, hozzáférést kérhet a személyes adatai kezelésével kapcsolatos releváns információkhoz;
b) a személyes adatai helyesbítését kérni;
c) a személyes adatai törlését, elfeledtetését kérni;
d) a személyes adatkezelés korlátozását kérni;
e) hogy a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa;
f) tiltakozni a személyes adatainak a Társaság, vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló kezeléséhez;
g) bármikor visszavonni a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását;
h) panaszt tenni a személyes adatai kezelésével összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; telefon:+36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)
i) bírósági eljárást kezdeményezni. A polgári per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolása és elérhetősége az alábbi linken keresztül hozzáférhető: http://birosag.hu/torvenyszekek ).

 

Hírlevél